قوانین و مقررات
موضوع قرارداد:

ماده1-موضوع قرارداد : تعیین حدود وظایف و مسئولیت های طرفین در جهت ارائه خدمات بشرح الحاقیه پیوست که به امضای طرفین می رسد بشرح ذیل میباشد. شرایط قرارداد: ماده2-مبلغ دریافتی ویزا،به هنگام ثبت نام برای هر نفر دارنده گذرنامه،ویزای عادی ،ویزای فوری و ویزای هر نفر همراه طبق تعرفه محاسبه میشود. ماده3-مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات ونرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند. ماده4-در خصوص پروازهای چارتر،شرایط هزینه ابطال طبق مقررات شرکت هواپیمایی مربوطه اعمال خواهند شد.کارگزار موظف است در این خصوص مسافررا کاملا توجیه نماید. ماده5-در بعضی مواقع در بدو ورودمسافربه فرودگاه های کشور امارات متحده عربی گذرنامه او توسط مقامات ذیربط اخذ ونگهداری وهنگام مراجعت در فرودگاه به مسافر مسترد میگردد که در این مورد کارگزارهیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهدداشت. ماده6-در صورتی که هر یک از مسافران موضوع این قراردادازبازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده در قرارداد خودداری نمایند،واین امر با توجه به تعهد مسافر موجب خسارت مادی ومعنوی به کارگزار را فراهم اورد،ضمانت نامه مورد توافق دراین قراردادطبق تبصره ماده(6)را که مسافر درقبال اخذ رسید به صورت ودیعه نزد کارگزار سپرده است،به عنوان خسارت ناشی از تخلف انجام تعهد منظورمی گردد. 5-درخصوص امورمربوط به پروازهای هوایی باتوجه به مقررات حمل ونقل هوایی که درتاریخ12 اکتبر 1939در ورشو به امضا رسیده است ونیز اصلاحیه پیمان مزبورکه درتاریخ 28سپتامبر 1995درلاهه تصویب گردیده وهمچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهدشد. 6-درصورتیکه مسافربه هردلیل برای سایر مسافرین یا سرپرست گروه(تورلیدر)ویا راهنمایان محلی وکلاً کسانیکه دراجرای گشت نقش داشته مزاحمت ایجاد نمایدویامرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران درکشور مربوطه گردد سرپرست گروه موظف است برحسب موردتصمیم لازم را درخصوص این مسافراخذ نموده ومراتب را جهت ثبت موضوع به امیدان پرواز یا سفارت ایران گزارش نماید . تبصره : تضمین قید شده-بند(6)این قرارداد معادل مبلغی میباشد که از سوی مقامات مربوطه در کشورامارات متحده تعیین میگردد،به اضافه 5درصد از کل مبلغ جریمه جهت هزینه دفتر/شرکت خدمات مسافرتی. ماده7-شایان ذکر است در صورت تاخیردر صدور ویزا،کارگزارهیچگونه مسئولیتی نداشته ولیکن می بایستی مدارک ومستنداتی که در زمان درخواست ویزا نموده است را به مسافر ارائه نماید(هزینه ابطال و تغییر تاریخ بلیط و جریمه هتل به عهده مسافر می باشد). ماده8-درصورت عدم صدور ویزا(مرفوض شدن)از طرف دولت امارات متحده عربی به هر علت،کارگزاردر این خصوص هیچگونه مسئولیتی نداشته ولیکن موظف است اصل ویزای مرفوضی را به مسافر ارائه وهزینه ان را از مسافر اخذ نماید. -تذکر: با توجه به اینکه پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد، لذا در صورت تاخیر و یا مرفوض شدن ویزا آژانس امیدان پرواز هیچ گونه مسئولیتی نداشته و جرائم مربوط به پرواز ،هتل و ویزای اقدام شده به عهده مسافر می باشد. ماده9-در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد،سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مرجع مورد رسیدگی وحکم بوده وارائ صادره مورد توافق طرفین خواهد بود. تعهدات مسافر: ماده10-نوع ویزا برای مسافرین بر طبق درخواست مسافر بوده و در صورت اقامت بیش از حد مجاز، مسافر ضمن پاسخگویی به مقامات مربوطه،جرائم متعلقه را نیز بایستی پرداخت نماید. ماده11-از تاریخ صدور ویزا،مسافران مدت زمان محدودی برای ورود به کشورامارات متحده عربی فرصت دارند که در صورت درخواست ، مدت زمان به اطلاع مسافر می رسد. ماده12-مسافرین پس از بازگشت از سفرجهت دریافت مدارک سپرده شده می بایست با در دسترس داشتن اصل گذر نامه وتصویر صفحه مربوطه به مهر ورود وخروج کشور به کارگزار مراجعه نمایند. (در هنگام ترک کشور امارات دقت نمایید که مهر ورود وخروج در گذرنامه شما درج شود) ماده13-مسافر وهمراهان مسافر ضمن رعایت کلیه مقررات کشور امارات متحده عربی طبق قرارداد،در صورت ارتکاب هرگونه تخلف و داشتن داروهای غیر مجازی که لیست ان توسط کارگزار به مسافر ارائه گردیده است،بر اساس قوانین کشور مورد بحث با انان رفتار گردیده وجریمه های پرداخت شده توسط کارگزار پس از ارائه مستندات،می بایست توسط مسافر پرداخت شوددرغیر این صورت دفتر حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را خواهد داشت.ضمنا مسافرین ملزم به رعایت شئونات اسلامی در طول سفر میباشند. ماده14-اگر مسافر به صورت گروهی وخانوادگی باشد در صورتی که ویزای هریک از مسافران مرفوض یا باتاخیر دریافت شود بقیه مسافران ملزم به استفاده از خدمات درخواستی بوده ودر صورت عدم استفاده می بایست کلیه هزینه های مربوط به ابطال را بر اساس این قرارداد پرداخت نمایند. تبصره 1 : در خصوص بستگان درجه یک (پدر-مادر-همسر-فرزندان مجرد)هزینه ویزا ویک شب اقامت درهتل وجریمه ابطال دریافت می گردد. تبصره 2 : نظر به اینکه پروازهای امارات متحده عربی بصورت چارتر می باشد،تاریخ پرواز از نظر هماهنگی با تاریخ صدور ویزا میبایست با موافقت مسافر انجام پذیرد. تبصره 3 : کارگزار ومسافر مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد هماهنگی کامل را در خصوص چگونگی ارائه خدمات فوق بعمل اورند. ماده 15-در صورتیکه برنامه ارائه شده توسط کارگزاردرطول سفر عینا به اجراگذاشته نشودمسافر مجاز است مواردرا با ارایه دلایل مستدل به کارگزار اعلام نموده وکارگزار موظف به جلب رضایت مسافر میباشد.ودرصورت بروز اختلاف رای سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری به عنوان حکم مورد پذیرش طرفین قرار میگیرد. ماده 16-در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام وعقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزارجهت پیگیری،ابطال ویا دریافت وجوه پرداختی می باشد وسایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه نمی باشند. ماده17- مسافر متعهد است در طول استفاده از خدمات قید شده در این قرارداد کلیه ضوابط اعلام شده از سوی کارگزار رارعایت نموده ودرصورت وارد نمودن خسارت به هتلها،رستورانها واماکن ووسائط نقلیه شخصاً مسئول پرداخت خسارت میباشد،در صورت عدم تامین خسارت وارده کارگزار مجاز به استفاده از تضمین مسافربراساس مدارک هستند پس از کسب موافقت از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بعنوان حکم میباشد. ماده18-چنانچه مسافردرصورت رزرو جا درپروازیاصدور بلیط به هرعلتی بدون اعلام قبلی موفق پرواز نگردد (درمواردی همچون ممنوع الخروج بودن بیماری ، انصراف به علت مشکلات همراهان و....) می بایست نسبت به پرداخت هزینه ویزا و جریمه مصوب اقدام نماید . ماده 19-حفظ چمدان ها ، اموال و مدارک شخصی به عهده مسافربوده و د رصورت مفقود شدن هر یک از آنها هیچ نوع مسئولیت متوجه کارگزار نخواهد بود. تعهدات کارگزار: ماده 20-کارگزار موظف است بیمه کامل را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هر گونه حادثه در طول سفر میبایست بر اساس شرط بیمه تحت پوشش اقدام نمایدو در خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را بعمل خواهد آورد. ماده 21-در صورت ابطال پروازموضوع این قرارداد کارگزار مساعی خود را جهت اعزام مسافرین با اولین پروازبا توافق ورضایت مسافرین بکاررفته لذا تغییرات احتمالی نرخ پرواز مورد نظر با پرواز ابطال شده از سوی طرفین قابل تعدیل می باشد . ماده22-کنترل تاریخ اعتبار گذرنامه وشرایط سنی همراهان به عهده کارگزار می باشد . ماده23-نماینده کارگزارتوضیحات لازم درخصوص ماده 14 و تبصره های آن و نیزماده 4 این قرارداد را به مسافر ارائه نموده است . این قرارداد در 2نسخه مشتمل ب 23ماده و5 تبصره و الحاقیه ماده که هر کدام حکم واحد را دارد تنظیم ،و براساس مواد 230،221،و 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد . *یک نسخه از این قرارداد تحویل مسافر و نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود .